Algefri

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. aftale.
1.2 Købers bemærkninger i bestillinger anses ikke som fravigelse af vores salgs- og leveringsbetingelsermedmindre Alge-Fri´s skriftligt har accepteret disse.

2. Kvittering/ordrebekræftelse
2.1 Aftale mellem Alge-Fri og Køber anses først for indgået, når Alge-Fri har fremsendt ordrebekræftelse. Eller personalet fra Alge-Fri bekræfter din bestilling over tlf. Oplyser men forkert eller ingen e-mail ved bestilling får man ingen ordrebekræftelse men man er stadig bundet og underlagt disse salg og leveringsbetingelser. Får man ingen ordrebekræftelse tilsendt men ønsker en skal man selv rette henvendelse til Alge-Fri. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Alge-Fri i hænde samme dag, som kvitteringen modtages af Køber.
2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Alge-Fri‘s skriftlige godkendelse. Alle ordre er bindende i minimum 6 måneder og kan derfor først annulleres tidligst 6 mdr. fra ordre dato.

3. Priser
3.1 Alle priser er inkl. moms.
3.2 Den endelige pris vil fremgå af Alge-Fris‘s kvittering, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.
3.3 Priserne er alt inklusivt! ingen gebyr eller kørsel!
3.4 Alge-Fri forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.
3.5 Vores aftale om årlig vedligeholdelse giver en kontant rabat mellem 5-10% alt efter valgte ordning, Rabatten opnås først år 2 eller efter 2´th behandling. Dette skyldes af vi ellers skulle opkræve mellem 5-10% af første bestilling hvis aftalen annuleres før år 2 eller 2´th behandling.

4. Levering
4.1 Vi levere/udføre 90 % af alle ordre indenfor de første 3 mdr. Men i enkelte tilfælde går der over 6 måneder. Ordre der er over 6 måneder kan kunden annullere uden omkostninger. Det koster et gebyr på 250kr hvis man ønsker at afbestille/annulere en ordre indenfor de første 6 mdr.
4.2 Alge-Fri køre normalt kun i Danmark.

5. Betaling
5.1 Betaling sker kontant eller netto 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.
5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Alge-Fri fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % per påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.
5.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen, ved eventuelle og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold
6.1 Alge-Fri har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

7. Levering
7.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke bindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.
7.2 Alge-Fri er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Alge-Fri ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 10.
7.3 Leveringsstedet er det sted der er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen.
7.4 Hvis Alge-Fri er ude ved køber og det viser sig at alger ikke er hovedproblemet forbeholder Alge-Fri sig ret til at ændre i ordren så køber får en tagrens/husvask/husrens/fliserens med et andet middel der kan løse købers problem. Alge-Fri kan derved ændre i købers ordre uden købers yderlig accept.
7.5 jf. i øvrigt punkt 7.4 aftales der at det skal være i overensstemmelse med det faktiske problem ved kunden, før AlgeFri kan lave en sådan ændring i ordren. Disse salgs- og leveringsbetingelser er derfor en klar aftale mellem køber og Alge-Fri om at Alge-Fri må vurdere om kunden har et helt andet behov end det forventede ved bestilling og derved ændre i ordren uden købers yderlig accept.

8. Følgeskader/Indirekte tab
8.1 Alge-Fri er ikke ansvarlig over for køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.
8.2 Alge-Fri er ikke ansvarlig for følgeskader efter en algebehandling, det er udelukkende købers egen vudering om taget tåler en algebehandling, Alge-Fri kan derfor ikke stilles til ansvar for skader mod tag så som utætheder, overflade skader eller ligende.

9. Reklamationer/Garanti
9.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Alge-Fri uden ugrundet ophold. Der kan først reklameres over en algebehandling tidligst 6 mdr. fra udførelses datoen, og det er et krav at kunden har før og efterbilleder, før billeder må senest være taget 3 dage efter algebehandlingen er udført.
9.2 Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.
9.3 Vores garanti på fliserens gælder kun såfremt man algebehandler fliserne efter behov og minimum 1 gang årligt ved os, vores garanti på 10 år er en garanti mod alger og flisepest på fliserne. Husk altid at gemme fakturaer på algebehandling som er dit bevis på du har fået det gjort, vi gemmer nemlig kun fakturaer i 5 år.

10. Force majeure
10.1 Alge-Fri er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Alge-Fri ‘ rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

11. Ansvarsfraskrivelse
11.1 De anvendte algebekæmpelsesmidler må ikke udledes direkte til åer og vandløb, idet dette kan skade vandmiljøet. Det er derfor vigtigt, at De senest ved bestillingen af vore ydelser har sikret Dem, at Deres tagrender leder spildevandet direkte til kloak og videre til rensningsanlæg. De bekræfter ved Deres underskrift af hoslagte leveringsbetingelser, at Deres ejendom ikke udleder spildevand direkte til vandmiljøet. Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset Deres underskrift på indeværende ordrebekræftelse, erkender De at ville holde Alge-Fri erstatningsfri for ethvert krav der måtte opstå mod Alge-Fri i denne anledning. Ligeledes erkender De at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til Alge-Fri. De kan få oplysninger om afledning af spildevand ved Deres kommune, eller De kan tjekke Deres BBR på www.ois.dk. Er du usikker på hvor dit regnvand fra tagrenden løber hen, bør du vælge en algebehandling på 100% miljørigtig vis eller frakoble tagrender inden vores besøg og lade dem forblive frakoblet indtil det har regnet 3-4 gange.

12. Delvis ugyldighed
12.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

13. Tvister
13.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Alge-Fri Danmark værneting.

©2021 Alge-Fri.dk