Man - Fre: 8 - 17

Image
Image

Handelsbetingelser hos Alge-Fri Danmark

Image

Alge-Fri Danmark ApS

Hovborgvej 28C

7200 Grindsted

CVR: 42 20 09 56

Image

Kundeservice

Åbent man - fre: 8 - 17

Tlf.: 70 20 20 33

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Image
Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Handelsbetingelser fliserens

Læs vores To Do liste før algebehandling her

 

Læs om miljøgebyret her

 

Download fremsendte pdf om virkningstid mm.1. Anvendelse og gyldighed

 

1.1 Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

 

1.2 Købers bemærkninger i bestillinger anses ikke som fravigelse af vores salgs- og leveringsbetingelser medmindre Alge-Fri Danmark skriftligt har accepteret disse.

 

2. Kvittering/ordrebekræftelse

 

2.1 Aftale mellem Alge-Fri Danmark og Køber anses først for indgået, når Alge-Fri Danmark har fremsendt ordrebekræftelse, eller kundeservice hos Alge-Fri Danmark bekræfter din bestilling over tlf. Ordrebekræftelse sendes KUN via e-mail. Oplyses forkert eller ingen e-mail ved bestilling, får man ingen ordrebekræftelse. Du er stadig bundet og underlagt disse salg og leveringsbetingelser. Dette gælder ligeledes hvis ordrebekræftelse ender i købers spamfilter. Får man ingen ordrebekræftelse tilsendt, men ønsker en skal man selv rette henvendelse til Alge-Fri Danmark.

 

Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Alge-Fri Danmark‘s i hænde senest samme dag, som kvitteringen modtages af Køber.

 

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Alge-Fri Danmark‘s skriftlige godkendelse. Alle ordre er bindende i minimum 6 måneder og kan derfor først annulleres tidligst 6 mdr. fra ordre dato. Dog har man 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen såfremt ordren ikke er udført inden de 14 dage.

 

2.3 Har du indgået en aftale om årlig behandling af dit tag eller fliser er skal denne aftale opsige seneste 1. Februar inden sæsonstart. Har du en aktiv bestillingen efter 1. Februar er denne uopsigelig, og kan først uden omkostninger afbestilles efter denne ordre er udført i indeværende år. Ønsker du ikke denne behandling udført trods aftalen er uopsigelig, vil du blive opkrævet det fulde beløb for opgaven.

 

3. Priser

 

3.1 Alle priser er inkl. moms.

 

3.2 Den endelige pris vil fremgå af Alge-Fri Danmark‘s kvittering, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.

 

3.3 Priserne er alt inklusivt! Ingen gebyrer eller kørsel!

 

3.4 Alge-Fri Danmark forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

 

3.5 Vores aftale om årlig vedligeholdelse giver en kontant rabat mellem 5-10% alt efter valgte ordning. Rabatten opnås først år 2 eller efter nr. 2 behandling. Dette skyldes af vi ellers skulle opkræve mellem 5-10% af første bestilling, hvis aftalen annulleres før år 2 eller anden behandling.

 

3.6 Såfremt du ønsker at gøre brug af vores prisgaranti, skal du skriftligt rette henvendelse til os før bestilling. Vores prisgaranti gælder kun såfremt der er tale om 100% samme vare, samme virkning, garanti, levering og betalings betingelser.

 

3.7 Alle bestillinger hos Alge-Fri Danmark pålægges et miljøgebyr på minimum 60 kr + moms ( 75 kr inkl. moms ) du kan her læse om vores miljøgebyr ved at trykke på linket: Miljøgebyr

 

4. Levering

 

4.1 Vi leverer/udfører 90 % af alle ordre indenfor de første 3 mdr. Men i enkelte tilfælde går der over 6 måneder. Ordre der er gået over 6 måneder kan kunden annullere uden omkostninger. Bestillinger på Bornholm udføres 1 gang årligt, forhør altid personalet hvornår vi forventer at næste tur går til Bornholm.

 

4.2 Alge-Fri Danmark kører normalt kun i Danmark.

 

5. Betaling

 

5.1 Betaling sker kontant eller netto 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.

 

5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Alge-fri fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % per påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

 

5.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen, ved eventuelle og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

 

6. Ejendomsforbehold

 

6.1 Alge-Fri Danmark har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

 

7. Levering

 

7.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke bindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

 

7.2 Alge-Fri Danmark er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Alge-Fri Danmark ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 10.

 

7.3 Leveringsstedet er det sted der er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen.

 

7.4 Hvis Alge-Fri Danmark er ude ved køber og det viser sig at alger ikke er hovedproblemet forbeholder Alge-fri sig ret til at ændre i ordren så køber får en tagrens/husvask/husrens/fliserens/skumbehandling med et andet middel der kan løse købers problem. Alge-Fri Danmark kan derved ændre i købers ordre uden købers yderlig accept.

 

7.5 jf. i øvrigt punkt 7.4 aftales der at det skal være i overensstemmelse med det faktiske problem ved kunden, før Alge-Fri Danmark kan lave en sådan ændring i ordren. Disse salgs- og leveringsbetingelser er derfor en klar aftale mellem køber og Alge-Fri Danmark om at Alge-Fri Danmark må vurdere om kunden har et helt andet behov end det forventede ved bestilling og derved ændre i ordren uden købers yderlig accept.

 

8. Følgeskader/Indirekte tab

 

8.1 Alge-Fri Danmark er ikke ansvarlig over for køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

8.2 Alge-Fri Danmark er ikke ansvarlig for følgeskader efter en algebehandling eller fliserens. Det er udelukkende købers egen vurdering om taget/fliserne tåler en algebehandling/fliserens. Alge-Fri Danmark kan derfor ikke stilles til ansvar for skader mod tag/fliser så som utætheder, overflade skader eller lignende.

 

9. Reklamationer/Garanti

 

9.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Alge-Fri Danmark uden ugrundet ophold. Der kan først reklameres over en algebehandling tidligst 9 mdr. fra udførelses datoen, og det er et krav at kunden har før- og efterbilleder. Før billeder må senest være taget 5 dage inden algebehandlingen er udført. Ved manglende før- og efterbilleder vil enhver reklamation blive afvist.

 

9.2 Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

 

9.2 Vores garanti på fliserens gælder kun såfremt man laver vedligehold ( med en årlig skum ) af fliserne efter behov og minimum 1 gang årligt ved os. Vores garanti på 20 år er en garanti mod vedvarende algevækst og flisepest på fliserne. Husk altid at gemme fakturaer på algebehandling som er dit bevis på du har fået det gjort, vi gemmer nemlig kun fakturaer i 5 år.

 

9.3 Alle kunder får efter udførsel af bestillingen tilsendt denne pdf via mail og sms. Tryk her for at se PDF.

 

10. Force majeure

 

10.1 Alge-Fri Danmark er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Alge-Fri Danmark‘s rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

 

11. Ansvarsfraskrivelse

 

11.1 De anvendte algebekæmpelsesmidler må ikke udledes direkte til åer og vandløb, idet dette kan skade vandmiljøet. Det er derfor vigtigt, at du senest ved bestillingen af vore ydelser har sikret dig, at dine tagrender leder spildevandet direkte til kloak og videre til rensningsanlæg.

 

Du bekræfter ved din underskrift af hoslagte leveringsbetingelser, at din ejendom ikke udleder spildevand direkte til vandmiljøet, men alene til kloak der er tilkoblet rensningsanlæg.

 

Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset din underskrift på indeværende ordrebekræftelse, erkender du at ville holde Alge-Fri Danmark erstatningsfri for ethvert krav der måtte opstå mod Alge-Fri Danmark i denne anledning. Ligeledes erkender du at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til Alge-Fri Danmark.

 

Du kan få oplysninger om afledning af spildevand ved din kommune, eller du kan tjekke din BBR på www.ois.dk.

 

Er du usikker på hvor dit regnvand fra tagrenden løber hen, bør du vælge vores tilvalg ( Opsamling af væske fra algebehandling ( Mulig Tilvalg ) + 500.- )

 

12. Delvis ugyldighed

 

12.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

 

13. Persondata / nyhedsbrev / nyhedssms

 

13.1 Ved bestilling hos alge-fri.dk gemmer vi følgende persondato om dig, fulde navn, adresse, e-mail, telefon samt mobil nr. Disse data gemmes i en dansk database hos en af Danmarks største udbyder på markedet ( I123 ) Alge-Fri Danmark forbeholder sig ret til at videregive & videresælge disse oplysninger.

 

13.2 Alge-Fri Danmark benytter sammen med andre firmaer en software, hvor vi kan dele persondato om kunder i et lukket system, denne videregivelse kan ske hvis man ikke betaler rettidigt, reklamere over en vare, eller på anden måde har en konflikt med Alge-Fri Danmark

 

13.2 For at give alle kunder den bedste service sender vi op til 12 gange årligt sms til alle vores kunder som opfølgning på vores arbejde, ligeledes sender vi nyhedsbrev ud til de kunder som har tilmeldt sig dette, dette nyhedsbrev kan indeholde reklame fra Alge-Fri & Dansk-Efterisolering.

 

14. Tvister

 

13.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Alge-Fri Danmark værneting.

 

15. Billeder og dokumentation

 

Ved arbejdes påbegyndelse samt efter endt udførelse tages der før og efter billeder af, de steder, på eller omkring huset, hvor opgaverne udføres. Billederne bruges til at dokumentere, at vi har været hos jer og udført opgaven. Samtidig kan nogle billeder blive brugt på vores hjemmeside og i andet markedsføringsmateriale. Billederne vil ALDRIG blive vist sammen med navne, adresser, telefonnumre, priser eller andre personlige oplysninger. Vi tager kun billeder af de steder på huset hvor arbejdet udføres. Hvis du ikke ønsker, at billeder af dit hus skal optræde i vores markedsføring eller på hjemmesiden, bedes du orientere os via mail efter din bestilling.

 

Som kunde giver du samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter de oplyste informationer som e-mail, mobil nr. Navn, adresse til digital kommunikation.

 

Alge-Fri.dk – Hovborgvej 28C – 7200 Grindsted

Kontakt

Ring til os 70 20 20 33

Hovborgvej 28C 7200 Grindsted

Vi er landsdækkende